"Ik kende alleen de lichamelijke aspecten van ouderenmishandeling, het psychische gedeelte had ik niet verwacht."

Meldcode Ouderenmishandeling

Sinds 1 juli 2013 is de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Hieronder valt ook het melden van ouderenmishandeling. De meldcode geldt voor alle medewerkers in zorginstellingen, onderwijs en gemeenten. De richtlijn aanpak ouderenmishandeling helpt medewerkers bij het bieden van verantwoorde zorg.

De meldcode richt zich op relationeel en huiselijk geweld. Bijvoorbeeld geweld tussen een oudere patiënt of bewoner van een zorginstelling en zijn kind, mantelzorger, buurman of buurvrouw. Van medewerkers wordt verwacht dat ze handelen volgens de richtlijn. Als sprake is van professioneel geweld, dus tussen een patiënt en medewerker van een zorginstelling, geldt een meldplicht naar de leiding van de organisatie.

Medewerkers moeten weten welke vormen van huiselijk geweld en ouderenmishandeling er zijn, wat de signalen zijn en hoe het vijfstappenplan van de meldcode werkt. Van de organisaties wordt verwacht dat zij de richtlijn invoeren, de medewerkers trainen en zorgen voor borging van kennis en het daarbij behorende gedrag.

Wat is huiselijk geweld?
Onder huiselijk geweld valt lichamelijk, psychisch en materieel geweld:

 • verwaarlozing (o.a. ondervoeding, uitdroging, slechte hygiëne),
 • psychische mishandeling (o.a. treiteren, sarren, dreigen, vals beschuldigen, beledigen),
 • financiële uitbuiting (diefstal, o.a. verkoop van eigendommen zonder toestemming, gedwongen testamentverandering)
 • schending van rechten (o.a. schenden van recht op vrijheid, privacy en zelfbeschikking)
 • lichamelijke mishandeling (o.a. blauwe plekken of schrammen door lichamelijk geweld, vastbinden, geven van te weinig of juist te veel medicijnen)
 • seksueel misbruik (o.a. exhibitionisme, betasten van het lichaam, verkrachting)

Signalen herkennen
Medewerkers in de zorg moeten de signalen herkennen bij de oudere die mishandeld wordt. Dat kan bijvoorbeeld zijn: letsel, schrikreactie, depressieve angstige indruk, spullen die verdwijnen en onverklaarbaar geldtekort. Zo zijn er ook signalen bij de pleger van de mishandeling die herkend moeten worden.

Vijfstappenplan meldcode
De meldcode bevat een gerichte aanpak via een vijfstappenplan. De medewerker moet bekend zijn met deze stappen en weten hoe te handelen. De vijf stappen zijn:

 • stap 1: vermoeden van huiselijk geweld
 • stap 2: overleg
 • stap 3: informatie verzamelen
 • stap 4: actie
 • stap 5: melden

De e-learningmodule Ouderen in veilige handen leert medewerkers te handelen volgens de richtlijn en het vijfstappenplan.

 

In opdracht van:

Door: